Meny Lukk
Velg din nærmeste by
Hjem > Bærekraft

Bærekraft

Som et av Norges største bilforhandlerkonsern har vi muligheten til å yte betydelige bidrag til et bærekraftig samfunn.  

Sulland skal derfor over tid bygge en solid kompetanse på gjennomføring av bærekraftige tiltak og har inkludert bærekraft som en vesentlig del av vår konsernstrategi.

Bærekraft er inkludert i vår visjon, strategi, mål og tiltaksplaner.

Våre medarbeidere, ledere, eiere og samarbeidspartnere skal alltid ha bærekraftig utvikling som utgangspunkt for sine handlinger og beslutninger.

Begrepet bærekraft i Sulland

Bærekraftig ressursbruk er bruk av ressurser som ikke reduserer kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Vi må ikke bruke mer ressurser enn hva naturen/biosfæren kan produsere.


Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å redusere ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare.  


Økonomisk bærekraft handler om å bruke ressursene på en slik måte at dagens økonomiske utvikling ikke går på bekostning av fremtidig økonomisk utvikling.  


Gjenbruk.  Når vi gjenvinner - kaster vi mindre, og reduserer den totale miljøbelastningen fra både produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering. Vi må beholde verdien i materialer og energi så lenge som mulig for å oppnå en bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål

Sulland har tatt utgangspunkt i 5 av FN sine 17 bærekraftsmål. Dette er områder hvor vi ser at vi har de beste mulighetene til å bidra med effektive og målbare tiltak.

Våre utvalgte bærekraftsmål

 • 3.     God helse og livskvalitet  
 • 9.     Industri, innovasjon og infrastruktur  
 • 11.   Bærekraftige byer og lokalsamfunn  
 • 12.   Ansvarlig forbruk og produksjon  
 • 13.   Stoppe klimaendringene 

Våre prioriterte innsatsområder

 • God og sikker arbeidsplass, HMS  
 • Opplæring og lærlinger  
 • Redusere forbruk av energi, vann og materiell  
 • Sortering og reduksjon av avfall  
 • Gjenbruk, reparasjon vs. skift, brukte deler  
 • Øke andel nullutslippsbiler på veiene våre
 • Søke å redusere snitt CO² utslipp solgte biler  
 • Tilby miljøvennlige transportalternativer
 • Leverandørkontroll
 • Miljøsertifisering av alle selskap (ISO14001 eller Miljøfyrtårn)
 • Globale og lokale utslipp
Målbare nøkkelpunkter

Innenfor innsatsområdene har vi definert lettforståelige og målbare nøkkelpunkter. Dette for å kunne definere status og kontinuerlig kunne overvåke utviklingen opp mot vedtatte målsettinger. Vi har lagt opp til at dette skal være en prosess for kontinuerlig forbedring.


Status og nye målsettinger

Vi vil årlig utarbeide en bærekraftsrapport som synliggjør status i alle våre selskap og for konsernet som helhet (fra 2022). Resultatene evalueres, nye målsettinger og tiltak etableres. Målsettinger og tiltak skal kunne ha effekt både på kort og lang sikt.
Vil du vite mer?

Har du spørsmål rundt bærekraftarbeidet i Sulland, ta kontakt med Leder Bærekraft, Leif Gunnar Rørvik.

Leif Gunnar Rørvik
Leif Gunnar Rørvik
Leder Bærekraft